Mám záujem o túto pracovnú pozíciu - pracovník autoumyvárky

Ďakujeme. Vaša správa bola odoslaná.
Vašu správu sa nepodarilo odoslať. Opravte chyby a skúste to znovu.

Informácie o spracúvaní osobných údajov na marketingové účely v súlade s čl. 13 nariadenia č. 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a § 19 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon č. 18/2018 Z. z.“):    

Prevádzkovateľ, spoločnosť Motorr Martin, s.r.o., Francúzskych partizánov 5831, 036 08 Martin, IČO: 44 378 874, e-mail: info.martin@motorr.sk, tel.: +421 43 42 45 554 spracúva osobné údaje za účelom poskytovania informácií o novinkách zo sveta motorizmu, špeciálnych ponukách alebo zvýhodneniach, predstavenie nových modelov, zasielanie s tým súvisiacich newsletterov, zasielania pozvánok na predvádzacie jazdy, autosalóny a iné obdobné podujatia, marketingové a propagačné aktivity. Osobné údaje sa spracúvajú na základe súhlasu dotknutej osoby. Osobné údaje môžu byť spracúvané aj prostredníctvom reklamnej agentúry, ako sprostredkovateľa. Cezhraničný prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám sa neuskutočňuje, prevádzkovateľovi nevyplýva z osobitných predpisov a ani takýto prenos nezamýšľa vykonávať. Prevádzkovateľ nevykonáva ani spracúvanie osobných údajov založené na automatizovanom individuálnom rozhodovaní, nevykonáva ani profilovanie. Osobné údaje sa uchovávajú  po dobu 6 rokov odo dňa udelenia súhlasu.  

V súlade s čl. 15 až 22 GDPR a § 21 až 28 zákona č. 18/2018 Z. z. dotknutá osoba má právo najmä žiadať o prístup k svojim osobným údajom a o opravu, vymazanie alebo obmedzenie spracúvania svojich osobných údajov, namietať spracúvanie osobných údajov, na prenosnosť osobných údajov, odvolať súhlas, podať návrh na začatie konania na Úrad na ochranu osobných údajov SR, Hraničná 12, 820 07 Bratislava 27, Slovenská republika.     

Ak dotknutá osoba má akékoľvek otázky súvisiace so spracúvaním jej osobných údajov, má právo kedykoľvek kontaktovať zodpovednú osobu: gdpr.mt@motorr.sk.